در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی فرهود:

تعیین هویت برای هر نفر

آزمایش ژنتیک تعیین هویت برای هر نفر